NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ - cegvezetoknek.hu

NYUGDÍJASOK UTAZÁSI UTALVÁNYA

Az „Ellátottak utazási utalványa” elnevezésű közokiratra vonatkozó szabályokat a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) kormányrendelet 4 §-a tartalmazza.

Az utazási kedvezmény hatálya a Magyarország területén belföldi forgalomban a – helyi és helyközi -, menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatásokra terjed ki. A kedvezmény egy jogcímen vehető igénybe.

Az „Ellátottak utazási utalványá”-t a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a tárgyév március 31-éig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be.
Az utazási utalványt minden jogosult azonos módon, vonalkóddal ellátott, átvételi elismervényes küldemény formában kapja meg.

Az utalványt a Magyar Posta Zrt. a 2013. évtől új formában és a korábbi évekhez képest eltérő módon kézbesíti. A változás lényegesen azon ügyfeleket érinti, akik postai úton kapják ellátásukat, mivel az utazási utalvány részükre is külön kerül kiküldésre, nem a február havi nyugellátási utalvány toldataként.
Az utalvány postai kézbesítésére a 2013. évben február 28. és március 13. közötti időszakban kerül sor.

Az „Ellátottak utazási utalványa” minden év január 1-jétől a követő év március 31-éig érvényes. Felhasználható vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven történő közlekedésre.

A vasúti személyi szállításban az utazási kedvezmény a 2. kocsiosztályra érvényes. A kedvezmény helyjegyre és pótjegyre nem érvényesíthető.

Kivételt képeznek:     
- a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek,
- a hadirokkantak (igazolt esetben kísérője), és a hadiözvegyek.

Az utalvány:
- 16 alkalommal 50%-os mértékű kedvezmény igénybevételére,
- 2 alkalommal 90 %-os kedvezmény igénybevételére jogosít.
- a jogosult választása szerint 2 db 50%-os mértékű kedvezmény egyidejű felhasználásával 1 db 90%-os kedvezmény érvényesíthető.

Az érvényesítés módja:
- az utazási utalványra feljegyzésre kerül az utazás megkezdésének helye és ideje a jegy váltásakor,
- egy utazási alkalomnak számít a kiindulási és célállomás közötti egyirányú, de több közlekedési eszköz használata is, mely esetben az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe a kedvezmény.

Az utalvány pótlására, cseréjére abban az esetben van lehetőség, ha:
- a jogosult az utalvány eltulajdonításának tényét igazolja rendőrségi jegyzőkönyv, bejelentés vagy feljelentés útján, vagy
- az utalványelháríthatatlan ok miatt megsemmisül: árvíz, földrengés, egyéb természeti katasztrófa.

Az egyéb ok miatt megrongálódott utalvány, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz történő visszajuttatása esetén kicserélhető.

Az „Ellátottak utazási utalványá”-ra az utalvány kiküldésének évében 65. életévét be nem töltött személyek közül jogosultak
- a saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személyek (öregségi nyugdíj; rehabilitációs járadék; a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi és rokkantsági nyugdíjsegély; Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíj; a növelt összegű öregségi munkaképtelenségi járadék; szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával megállapított öregségi nyugdíj),
- a hozzátartozói nyugellátásban részesülők (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátások, özvegyi járadék),
- a 2011. december 31-éig 57. életévüket betöltött és 2011. december 31-én előrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, az egyes művészeti tevékenységet folytatók 5/1992. (I. 13.) kormányrendelet alapján megállapított öregségi nyugdíjában, polgármestereknek a 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíjában, országgyűlési képviselőknek a 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíjában, az EP magyarországi képviselőinek a 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban részesülő személyek,
- azok a rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akik  2011. december 31-éig 57. életévüket betöltötték és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugellátásra vagy rendszeres szociális járadékra voltak jogosultak,
- azok a rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akik 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugellátásra voltak jogosultak, illetve akiknek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 30%-os vagy kisebb mértékű,
- a rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülők,
- a külföldről hazatelepült magyar állampolgárok, akik külföldről részesülnek nyugellátásban (a hazatelepülés és a jogosultság hitelt érdemlő igazolása alapján),
- a nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személyek,
- a gyám és a gyámolt személyek, a gondnok és a gondnokolt személyek.

Az utazási kedvezményt megosztva veheti igénybe:
- a gyám és gyámolt, illetve a gondnok és a gondnokolt,
- az utazási kedvezményre jogosult az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött házastársával/élettársával. ONYF

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE